Vedtægter

Vedtægter revideret 6. februar 2015 og 14. marts 2019

Korets navn og formål:

1. Korets navn er Slagelsekoret.

2. Korets formål er at dyrke såvel kirkelig som verdslig vokalmusik.

3. Administrativt samarbejde med et oplysningsforbund kan indgås.

Korets medlemmer:

1. Som medlem af koret kan optages enhver, som er fyldt 18 år, og som er interesseret i og har lyst til at synge. Hvis en ung under 18 år ønsker optagelse i koret, kan bestyrelsen give dispensation.

2. Dirigenten kan foretage stemmeprøve af korets medlemmer efter behov. Stemmeprøve aflægges for dirigenten samt et par medlemmer af bestyrelsen.

3. Kontingent opkræves halvårligt, størrelsen fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan beslutte, at et medlem betaler reduceret kontingent i en periode.

4. Korets medlemmer får udleveret noder og tørklæder/slips. Disse er korets ejendom og skal afleveres ved udmeldelse af koret – også selv om udmeldelsen er midlertidig. Ligeledes skal kontingent for indeværende periode være betalt ved udmeldelsen.

5. Et medlems udeblivelse fra korprøverne uden forudindgået aftale med bestyrelsen udover 2 måneder eller kontingentrestance udover 4 måneder betragtes som udmeldelse af koret.

6. Koret optager gerne passive medlemmer, der dog ikke har stemmeret ved generalforsamlinger.

Passive medlemmers kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

Generalforsamling.

1. Generalforsamlingen er korets højeste myndighed.

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned.

3. Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær, skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel.

4. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer og føres til protokol.

5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være afleveret skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

6. Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte:

1. Valg af ordstyrer.

2. Formandens og dirigentens beretning.

3. Forelæggelse af regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. De årlige valg.

1. Valg til bestyrelse (medlemmer/formand)

2. 1. suppleant til bestyrelsen

3. 2. suppleant til bestyrelsen

4. Revisor (lige år)

5. Revisorsuppleant (ulige år)

6. Fastsættelse af ordinært kontingent og kontingent for passive medlemmer.

7. Eventuelt

8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af:

1. Formanden

2. Korets dirigent

3. 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

4. 1/3 af korets medlemmer.

Bestyrelsen:

1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt dirigenten, der dog ikke har stemmeret. Indkaldelse til bestyrelsesmøde kan foretages af formanden, dirigenten eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

2. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen for en 2-årig periode men kan genvælges. Udtræder formanden i utide, varetages formandsposten af et bestyrelsesmedlem valgt af bestyrelsen selv, indtil næste ordinære generalforsamling.

3. Bestyrelsen konstituerer iøvrigt sig selv. De fire bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode således, at der hvert år afgår 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Der vælges årligt 2 suppleanter for bestyrelsen.

4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Bestyrelsesprotokol skal føres.

5. Bestyrelsen har, eventuelt i samarbejde med et oplysningsforbund, den administrative ledelse af koret, herunder ansvaret for korets økonomi og medlemstilgang.

6. Bestyrelsen har ansvaret for ansættelse og afsættelse af dirigent. Forslag af denne art skal dog motiveres og forelægges korets medlemmer til udtalelse og eventuel vejledende afstemning.

7. Bestyrelsen træffer, sammen med dirigenten, beslutning om korets offentlige fremtræden.

8. Bestyrelsen har ligeledes til opgave gennem afholdelse af arrangementer for korets medlemmer, af såvel musikalsk som selskabelig art, at bidrage til skabelsen af et inspirerende kormiljø.

Dirigenten:

1. Dirigenten har den musikalske ledelse af koret (herunder koropstilling) og er ansvarlig for repertoirevalg og udarbejdelse af koncertprogrammer i samarbejde med bestyrelsen.

2. Aflønning af dirigenten aftales med bestyrelsen ved ansættelsen.

3. Dirigenten ansættes for en 4-årig periode, hvorefter fortsat ansættelse skal tages op til drøftelse.

Regnskab:

1. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

2. Revisor og suppleant for denne vælges på den ordinære generalforsamling for en periode på 2 år.

Genvalg kan finde sted.

Opløsning af koret:

1. Koret kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvor mindst 2/3 heraf stemmer for opløsning. Hvis ikke halvdelen af de stemmeberettigede er mødt, kan koret opløses på en efterfølgende generalforsamling, for så vidt 2/3 af de her fremmødte medlemmer, uanset antal, stemmer for opløsning. De to generalforsamlinger skal afholdes med mindst 14 dages og højst en måneds mellemrum.